logo.jpg

​VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN (IRDOP)

Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm