top of page

Phương pháp xác định E. coli theo TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)

Phương pháp: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử dụng môi trường thạch trypton-mật-glucuronid (TBX) có chứa 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid (BCIG) để phát hiện enzym β-glucuronidaza.

Tiêu chuẩn: TCVN 7924-2: 2008 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza - Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid


Nguyên tắc:

 • Cấy mẫu thử hoặc huyền phù ban đầu lên đĩa Petri chứa môi trường TBX.

 • Ủ ở 44 oC trong 18 - 24 giờ.

 • Đếm các khuẩn lạc màu xanh đặc trưng là Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza.

 • Tính số lượng CFU/ml hoặc CFU/g mẫu thử.

Môi trường:

 • Môi trường thạch trypton-mật-glucuronid (TBX):

 • Thành phần: casein thủy phân enzym, muối mật No.3, BCIG, dimetyl sulfoxit, thạch, nước.

 • Chuẩn bị: hòa tan BCIG trong dung dịch thích hợp, hòa tan các thành phần khác trong nước, khử trùng, điều chỉnh pH, rót vào đĩa Petri.

Thiết bị:

 • Thiết bị khử trùng khô hoặc wet.

 • Tủ ấm 44 oC.

 • Nồi cách thủy 44-47 oC.

 • Bình, ống nghiệm, chai.

 • Pipet hoặc micropipet.

 • Đĩa Petri.

 • Máy đo pH.

Cách tiến hành:

 1. Chuẩn bị mẫu thử theo tiêu chuẩn cụ thể hoặc thỏa thuận giữa các bên.

 2. Cấy mẫu thử hoặc huyền phù ban đầu lên đĩa Petri chứa môi trường TBX.

 3. Ủ ở 44 oC trong 18 - 24 giờ.

 4. Đếm các khuẩn lạc màu xanh đặc trưng.

 5. Tính số lượng CFU/ml hoặc CFU/g mẫu thử.

Cách tính kết quả:

 • Sử dụng công thức (1) để tính số lượng CFU/ml hoặc CFU/g.

 • Làm tròn kết quả đến hai chữ số có nghĩa.

 • Biểu thị kết quả theo đơn vị CFU/ml hoặc CFU/g.

Trường hợp đặc biệt:

 • Có hướng dẫn tính toán cho các trường hợp đặc biệt như số lượng CFU ít, nhiều hơn 300 CFU, v.v.

Báo cáo thử nghiệm:

 • Ghi rõ thông tin về mẫu thử, phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử, điều kiện thao tác, kết quả thử nghiệm, giới hạn tin cậy.

Tài liệu tham khảo:

 • [1] BLAZKO N. Evaluation of the β-glucuronidase substrale 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide in a 24 hour direct plating method for Escherichia cob J. Food Protection, 51. p. 402

 • [2] DAUARE J.M. CAMPBELL D.R and JOHNSON R.W Simplified direct plating method for enhanced recovery of Escherichia coli m food. Journal of Food Science 50, 1985, pp. 1736-1737. 1746.

 • [3] DELISE G.L. and LEY A. Rapid detection of Escherichia coli in urine samples by a new chromogenic β-glucuronidase assay. J. Clin. Microbiol, 27. 1989, pp. 778-779.

 • [4] KILIAN M. and BULOW Ρ. Rapid diagnosis of Enterobacieriaceae. Detection of bacterial glycosidases. Ada Pathol, Microbiol, Scand. Sect. B. 84. 1976. pp. 245-251.

 • [5] KILIAN M. and BULOW Ρ. Rapid identification of Enterobacteriaceae. Use of a β-glucuronidase detecting agar medium (PGUA agar) for the

Comments


bottom of page