top of page

Phương pháp xác định hàm lượng axit tổng số và axit bay hơi theo TCVN 4589:1988

Phương pháp xác định hàm lượng axit tổng số và axit bay hơi trong đồ hộp (TCVN 4589:1988)

Mục đích: Xác định hàm lượng axit trong đồ hộp.

Quy trình:

1. Xác định hàm lượng axit tổng số:

1.1 Áp dụng cho: Mẫu nước màu nhạt (nước sốt cà chua, nước ép trái cây)

1.1.1 Cách tiến hành:

 • Lấy 5-10ml mẫu, cho vào bình tam giác 100ml.

 • Thêm 20ml nước cất và 3 giọt phenolphtalein.

 • Chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến hồng nhạt bền 30 giây.

 • Ghi chép thể tích NaOH dùng cho mẫu (V).

1.1.2 Tính kết quả:

 • Hàm lượng axit tổng số (X) tính bằng g/100ml:

X = (V x K) / V1
 • K là hệ số axit tương ứng (0,006 cho axit axetic, 0,0064 cho axit xitric,...).

 • V1 là thể tích mẫu dùng cho chuẩn độ (ml).

1.2 Áp dụng cho: Mẫu có lẫn chất rắn (quả nước đường, mứt trái cây)

1.2.1 Cách tiến hành:

 • Cân 10-20g mẫu, cho vào bình tam giác 250ml.

 • Thêm nước cất, đun cách thủy 80°C/15 phút.

 • Để nguội, lọc, thu dịch lọc.

 • Lấy 25ml dịch lọc, cho vào bình tam giác 100ml.

 • Thêm phenolphtalein, chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến hồng nhạt bền 30 giây.

 • Ghi chép thể tích NaOH dùng cho mẫu (V).

1.2.2 Tính kết quả:

 • Hàm lượng axit tổng số (X) tính bằng %:

X = (V x K x 100) / (V1 x V2)
 • K là hệ số axit tương ứng.

 • V1 là thể tích dịch lọc dùng cho chuẩn độ (ml).

 • V2 là dung tích bình định mức (ml).

 • m là lượng mẫu cân (g).

1.3 Áp dụng cho: Mẫu màu sẫm (mứt trái cây)

1.3.1 Cách tiến hành:

 • Thực hiện như 1.2.1, thêm than hoạt tính sau khi đun cách thủy.

 • Có thể thay phenolphtalein bằng chỉ thị alkaliblue 6B.

1.3.2 Tính kết quả:

 • Như 1.2.2.

2. Xác định hàm lượng axit bay hơi:

2.1 Áp dụng cho: Tất cả các mẫu

2.1.1 Cách tiến hành:

 • Lắp bộ cất lôi cuốn hơi nước.

 • Cân 10-20g mẫu, cho vào bình chưng cất.

 • Cất lôi cuốn hơi nước đến khi thu được 300ml dịch cất.

 • Thêm phenolphtalein, chuẩn độ bằng NaOH 0,1N đến hồng nhạt bền 30 giây.

 • Ghi chép thể tích NaOH dùng cho mẫu (V).

2.1.2 Tính kết quả:

 • Hàm lượng axit bay hơi (X) tính bằng %:

X = (V x 0,006) / m
 • m là lượng mẫu cân (g).

Lưu ý:

 • Sử dụng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phù hợp.

 • Thực hiện thí nghiệm trong tủ hút khí.

 • Rửa sạch dụng cụ thí nghiệm sau khi sử dụng.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page