top of page

Phương pháp xác định Salmonella theo TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017)

Mục đích: Phát hiện Salmonella trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường khu vực sản xuất thực phẩm.

Quy trình:

 1. Chuẩn bị mẫu thử:

 • Làm theo tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại sản phẩm (TCVN 6507, TCVN 11923, v.v.).

 • Lấy 25g mẫu thử (hoặc thể tích tương đương) pha loãng với nước đệm pepton tỷ lệ 1:10.

 1. Tăng sinh sơ bộ:

 • Ủ huyền phù mẫu thử pha loãng ở 34°C - 38°C trong 18 giờ.

 1. Tăng sinh chọn lọc:

 • Đối với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường khu vực sản xuất thực phẩm:

 • Cấy 0.1ml dịch tăng sinh sơ bộ vào 10ml canh thang RVS hoặc thạch MSRV.

 • Cấy 1ml dịch tăng sinh sơ bộ vào 10ml canh thang MKTTn.

 • Ủ canh thang RVS và thạch MSRV ở 41.5°C trong 24 giờ.

 • Ủ canh thang MKTTn ở 37°C trong 24 giờ.

 • Đối với mẫu từ giai đoạn sản xuất ban đầu:

 • Cấy 0.1ml dịch tăng sinh sơ bộ lên thạch MSRV.

 • Ủ thạch MSRV ở 41.5°C trong 24 giờ.

 1. Nuôi cấy trên môi trường thạch chọn lọc:

 • Đối với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và mẫu môi trường khu vực sản xuất thực phẩm:

 • Cấy từ dịch tăng sinh chọn lọc (RVS, MKTTn) lên thạch XLD và môi trường chọn lọc thứ hai.

 • Ủ thạch XLD ở 37°C trong 24 giờ.

 • Ủ môi trường chọn lọc thứ hai theo hướng dẫn nhà sản xuất.

 • Đối với mẫu từ giai đoạn sản xuất ban đầu:

 • Cấy từ thạch MSRV dương tính lên thạch XLD và môi trường chọn lọc thứ hai.

 • Ủ thạch XLD ở 37°C trong 24 giờ.

 • Ủ môi trường chọn lọc thứ hai theo hướng dẫn nhà sản xuất.

 1. Khẳng định:

 • Các khuẩn lạc nghi ngờ Salmonella trên thạch XLD và môi trường chọn lọc thứ hai được cấy truyền và xác định bằng các thử nghiệm sinh hóa và huyết thanh thích hợp.

Lưu ý:

 • Có thể sử dụng mẫu thử nhỏ hơn 25g nếu được đánh giá xác nhận.

 • Có thể ủ thêm 24 giờ cho các sản phẩm sữa bột, phomat và một số sản phẩm khác.

 • Có thể sử dụng quy trình tăng sinh chọn lọc thứ hai để tăng độ nhạy.

 • Tham khảo Phụ lục A, B, C, D, E cho thông tin chi tiết về sơ đồ流程图, thành phần môi trường, hướng dẫn sử dụng và các trường hợp đặc biệt.

Tài liệu tham khảo:

 • TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017)

 • TCVN 6404 (ISO 7218)

 • TCVN 6507 (ISO 6887)

 • TCVN 8128 (ISO 11133)

Comments


bottom of page