top of page

TCVN 7601 : 2007 – Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamat

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7601:2007 về thực phẩm - xác định hàm lượng asen bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamat
Số hiệu: TCVN7601:2007
Tải về TCVN7601:2007

Tài liệu viện dẫn:

AOAC 963.21 Arsenic in Food. Kjeldahl Flask Digestion.

AOAC 973.33 Arsenic in Meat and Poultry. Molybdenum Blue Method.


Comentários


bottom of page