top of page

Xác định khuẩn B. cereus theo TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004)

Mục đích:

 • Xác định lượng B. cereus giả định có khả năng mọc trên đĩa thạch bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C.

 • Áp dụng cho:

 • Sản phẩm dùng cho người và thức ăn chăn nuôi.

 • Mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm.

Nguyên tắc:

 • Cấy mẫu thử/huyền phù ban đầu lên đĩa thạch chọn lọc.

 • Ủ đĩa ở 30°C từ 18-48 giờ.

 • Đếm số khuẩn lạc B. cereus giả định trên đĩa.

Vật liệu:

 • Dịch pha loãng, môi trường thạch và thuốc thử theo TCVN 6404 (ISO 7218).

 • Môi trường thạch MYP:

 • Thành phần: Cao thịt bò, pepton casein, D-mannitol, NaCl, phenol đỏ, thạch.

 • Chuẩn bị: Hòa tan thành phần, khử trùng, chỉnh pH, phân phối vào bình cầu, khử trùng.

 • Kiểm tra tính năng theo ISO/TS 11133-2 : 2003.

 • Thạch huyết cừu:

 • Thành phần: Pepton proteoza, sản phẩm thủy phân gan, cao nấm men, NaCl, thạch.

 • Chuẩn bị: Hòa tan thành phần, khử trùng, chỉnh pH, phân phối vào bình cầu, khử trùng.

 • Huyết cừu đã khử sợi huyết: Thêm vào môi trường cơ bản, trộn đều, rót vào đĩa Petri.

 • Thiết bị và dụng cụ thủy tinh:

 • Lò sấy/nồi hấp áp lực.

 • Tủ sấy/ấm.

 • Nồi cách thủy.

 • pH kế.

 • Đĩa Petri.

 • Pipet chia vạch.

 • Dụng cụ dàn mẫu.

Cách tiến hành:

 1. Chuẩn bị mẫu thử theo tiêu chuẩn riêng phù hợp.

 2. Lấy 0,1ml mẫu thử/huyền phù ban đầu cấy lên đĩa thạch MYP.

 3. Ủ đĩa ở 30°C từ 18-24 giờ.

 4. Đếm số khuẩn lạc B. cereus giả định:

 • Lấy đĩa có 15-150 khuẩn lạc.

 • Đếm khuẩn lạc màu hồng, bao quanh vùng kết tủa.

 1. Khẳng định B. cereus giả định:

 • Chọn 5 khuẩn lạc cấy lên thạch huyết cừu.

 • Ủ 24 giờ ở 30°C.

 • Giải thích phản ứng hồng cầu.

 • Kiểm tra sinh hóa theo bảng 1.

 1. Tính số lượng B. cereus giả định theo ISO 7218 : 1996 và Amd.1 : 2001.

 2. Báo cáo kết quả:

 • Số lượng B. cereus giả định trong 1ml/1g sản phẩm.

 • Độ chụm (Giới hạn lặp lại, Giới hạn tái lập).


TCVN 4992 : 2005 và ISO 7932 : 2004 cung cấp phương pháp xác định B. cereus giả định trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page