top of page

DỊCH VỤ KHOA HỌC

IRDOP cung cấp các giải pháp khoa học hiệu quả và kịp thời

PHÂN TÍCH

KIỂM NGHIỆM

Phòng thì nghiệm đạt

tiêu chuẩn ISO 17025

NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN

Cung cấp các giải pháp khoa học

và chuyển giao công nghệ

ĐÀO TẠO

& TẬP HUẤN

Đăng ký tập huẩn và đào tạo

tại đây

bottom of page